ΕΚεΠΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ) ιδρύθηκε στο Φεβρουάριο του 2002, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ανήκει οργανικά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.), ενώ, παράλληλα, εντάσσεται στις ερευνητικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών ΘεσμώνΣυνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ο.Η.Ε., περιφερειακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και των σχετικών θεσμών της γενικότερης περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και οικονομικής παραμέτρου του αειφορικού αναπτυξιακού φαινομένου που σχετίζεται τόσο με το φυσικό, όσο και με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οργάνωση μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών, καθώς και θερινών εντατικών σεμιναρίων κατάρτισης, η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα και η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με τους προηγούμενους.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το ΕΚεΠΕΚ έχει συγκροτήσει βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, εκτελεί ερευνητικά προγράμματα, οργανώνει σειρές μαθημάτων, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, εκδίδει σχετικά δημοσιεύματα, βιβλία, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, οργανώνει πρακτική άσκηση (stage) και αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριόητα σχετική με τους σκοπούς του.

Το ΕΚεΠΕΚ είναι οργανωμένο σε ειδικότερους Τομείς Έρευνας:

  • Τομέας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
  • Τομέας Διεθνών Οργανισμών και Περιβάλλοντος,
  • Τομέας Ευρωπαϊκών Θεσμών και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
  • Τομέας Κοινωνίας των Πολιτών και Περιβαλλοντικής Επιστήμης,
  • Τομέας Προστασίας και Διαχείρισης του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Υδροβιοτόπων και Ανάπτυξης Νησιωτικών Περιοχών

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΚεΠΕΚ: http://www.ekepek.gr/

Copyright © lakesnetwork.org