Υπηρεσίες Σύμβουλου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Ανάπτυξης Δικτύου

Το  Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και υποστήριξης, τόσο των δικών του αυτοτελών δράσεων, όσο και των Δήμων – μελών του, σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οργανισμούς και ενώσεις, συμβλήθηκε με Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Ανάπτυξης με μόνιμη έδρα τις Βρυξέλλες.

Καλούμε τα μέλη μας να αξιοποιήσουν αυτή την δυνατότητα που προσφέρει το Δίκτυο, επικοινωνώντας με τη Γραμματέα του Δικτύου κ. Μαριάννα Καραχάλιου στα τηλέφωνα 263435.0028 και 6970.963.990 ή με τον Συντονιστή του Δικτύου κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο στο τηλέφωνο 6970.700.900.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που παρέχει ο Σύμβουλος στο Δίκτυο και τους Δήμους – μέλη του.

  1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας του Δικτύου και των Δήμων – μελών του σε σχέση με Ευρωπαϊκούς θεσμούς, Οργανισμούς και Ενώσεις.

Περιγραφή

Ενίσχυση της δραστηριοποίησης του Δικτύου, καθώς και κάθε Δήμου – μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) προς το σκοπό:

α)   Άντλησης χρηματοδοτικών πόρων.

β)  Μεταφοράς προβλημάτων και άσκησης επιρροής στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

γ) Προώθησης οριζόντιων συνεργασιών με Αυτοδιοικητικούς φορείς και Ενώσεις στην Ε.Ε.

Αναλυτικότερα

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα παρέχονται στις Βρυξέλλες, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αφορούν την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δικτύου και των Δήμων – μελών του στα Ευρωπαϊκά Όργανα, όπως:

Ενδυνάμωση της παρουσίας του Δικτύου στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Τοποθέτηση του Δικτύου και κάθε Δήμου – μέλους ξεχωριστά, στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, για νέες συνεργασίες, χρηματοδοτικά προγράμματα και σύγχρονη ευρωπαϊκή προοπτική.

Παροχή εξατομικευμένων υποστηρικτικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών (“tailor-made services”) σε κάθε Δήμο – μέλος του Δικτύου, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του.

Ουσιαστικά το Δίκτυο συλλογικά, αλλά και μεμονωμένα κάθε Δήμος – μέλος του, με την υποστήριξη του Συμβούλου στις Βρυξέλλες, θα διαμορφώσει την κατάλληλη αντιπροσώπευση και επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς, λειτουργώντας ενθαρρυντικά και υποστηρικτικά σε κάθε προσπάθεια δικτύωσης.

Ενέργειες για την Ευρωπαϊκή εξωστρέφεια και προσπάθειες δικτύωσης.

Στοχευμένη προσέγγιση ομάδων και μεμονωμένων Οργανισμών, διάχυση πληροφόρησης και καλών πρακτικών, διαμεσολάβηση για τη σύναψη διερευνητικών επαφών, καθώς και παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Το Δίκτυο και οι Δήμοι – μέλη του θα διαθέτουν πλέον, εξειδικευμένο Σύμβουλο σε μόνιμη και καθημερινή βάση στις Βρυξέλλες, με συνεχή αντιπροσώπευση και παρουσία στα Ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς.

  • Σύνταξη περιοδικών αναφορών, πληροφοριακών δελτίων και απολογισμών, για την άντληση insights (πληροφόρηση σε βάθος) για σοβαρά θέματα, αναφορικά με τον εντοπισμό Ευκαιριών για τα μέλη του Δικτύου.

Περιγραφή

Περιοδικές αναφορές προς το Δίκτυο και τους Δήμους – μέλη του, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης κυρίως χρηματοδοτικών, αλλά και κάθε είδους αναπτυξιακών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, δράσεων και ενεργειών.

Το πληροφοριακό δελτίο θα λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα περιέχει κυρίως ανακοινώσεις, αναλύσεις, ειδήσεις, χρήσιμες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και όλα αυτά διατηρώντας ένα καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Το προσωπικό του Δικτύου, αλλά και τα στελέχη των Δήμων – μελών του, αφιερώνοντας λίγο χρόνο, θα αντιλαμβάνονται άμεσα σε τίτλους την επικαιρότητα και θα μπορούν εάν για κάποιο πεδίο υπάρχει ενδιαφέρον, να ενημερώνονται εκτενέστερα από τον Σύμβουλο, μέσω του Δικτύου.

Το newsletter ή αναφορά με email από τον Σύμβουλο, θα υπενθυμίζει συνεχώς την ευρωπαϊκή προοπτική και τις εξελίξεις των προγραμμάτων, τόσο προς στο Δίκτυο, όσο και στους Δήμους – μέλη του.

  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό μελετών, ερευνητικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων για το Δίκτυο και τους Δήμους – μέλη του. Έλεγχο κάλυψης προϋποθέσεων υπαγωγής, επιστημονική τεκμηρίωση προτάσεων και έλεγχο συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, με δυνατότητα εξατομικευμένης υποστήριξης, μεμονωμένα για τους Δήμους – μέλη του Δικτύου.

Περιγραφή

Όπως είναι γνωστό όλα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και έργα της Ε.Ε, ανά τομέα και πρόγραμμα χρηματοδότησης, έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες, στόχους και όρους υπαγωγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ε.Ε διαθέτει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα οποία μπορεί το Δίκτυο και οι Δήμοι – μέλη του να υποβάλουν αίτηση, ανάλογα με τη φύση των σχεδίων, των προτεραιοτήτων ή των εν εξελίξει έργων τους. Σε κάθε μορφή χρηματοδότησης, άμεση και έμμεση, από τα όργανα ή προγράμματα της Ε.Ε, απαιτείται έλεγχος κάλυψης προϋποθέσεων υπαγωγής και επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων.

Η διαδικασία χρηματοδότησης των σχεδίων του Δικτύου και των Δήμων –  μελών του απαιτεί πάντα τη σχετική υποβολή πρότασης, με προσεκτική παρακολούθηση – τήρηση των ειδικών οδηγιών των αιτήσεων.

Κάθε πρόσκληση έχει τους δικούς της κανόνες. Τα σχέδια είτε του Δικτύου, είτε του κάθε Δήμου -μέλους ξεχωριστά, θα ανταγωνιστούν σχέδια που θα υποβληθούν από άλλους αιτούντες για την ίδια πρόσκληση.

Η προσεκτική προετοιμασία και η επιστημονική τεκμηρίωση του business plan ή του προγράμματος χρειάζεται πάντα την εμπειρία του ειδικού συμβούλου.

Το Δίκτυο προς το σκοπό αυτό  θα διαθέτει Σύμβουλο στις Βρυξέλλες για την υποστήριξη των Δήμων – μελών του.

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον σχεδιασμό της στρατηγικής και της ανάπτυξης του Δικτύου. Αναζήτηση Συνεργασιών με σκοπό κοινές δράσεις, συνεργατικότητα και κοινά προγράμματα με Ευρωπαϊκούς θεσμούς, Οργανισμούς και Ενώσεις.

Περιγραφή

Πολλά προγράμματα της Ε.Ε απαιτούν στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και συνεργασίες. Για να θεωρηθεί το Δίκτυο επιλέξιμος Οργανισμός προς χρηματοδότηση, πρέπει να αναζητήσει εταίρους σε άλλες χώρες.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της Ε.Ε αφορά τη συνεργασία οργανισμών από διαφορετικές χώρες.

Η παρουσία ειδικού Συμβούλου του Δικτύου στις Βρυξέλλες θα βοηθήσει στην ανεύρεση Οργανισμών και Ενώσεων, με κοινά ενδιαφέροντα και κοινούς σκοπούς.

Στόχος είναι η ανάπτυξη της συνεργατικότητας ακόμη και σε επίπεδο ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών με αντίστοιχους φορείς Αυτοδιοίκησης του εξωτερικού. Η μόνιμη παρουσία του Συμβούλου στις Βρυξέλλες θα φέρει σίγουρα αποτελέσματα στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ειδικά στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών συμπράξεων, τόσο για το Δίκτυο, όσο και για κάθε Δήμο – μέλος του ξεχωριστά.

  • Συστηματική παροχή πληροφόρησης του Δικτύου και των Δήμων – μελών του για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, σε σχέση με τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στο διεθνές επίπεδο.

Περιγραφή

Ως γνωστόν οι κανονισμοί, τα ψηφίσματα και οι νόμοι της Ε.Ε αποτελούν κινητήρια δύναμη πιέσεων προσαρμογής σε θεσμούς, δημόσιες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις των κρατών -μελών.

Οι πιέσεις ωθούν σε προσαρμογή και σύγκλιση προς ενωσιακές προδιαγραφές και κανόνες λειτουργίας. Πρακτικά, η Ε.Ε συνιστά παράγοντα πίεσης που ωθεί τα κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση της διοικητικής μεταβολής και μεταρρύθμισης.

Δηλαδή, η εξευρωπαϊστική διάσταση είναι μια συνεχής διαδικασία προσαρμογής «από την κορυφή προς τα κάτω».

Η  πληροφόρηση σε βάθος και η περιοδική ενημέρωση θα κρατά το Δίκτυο και όλους του Δήμους – μέλη του σε επαφή, με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις πριν ακόμη φτάσουν στη χώρα και στα γραφεία μας, ώστε να προετοιμαζόμαστε έγκαιρα και όχι εκ των υστέρων, χωρίς χάσιμο χρόνου και σπατάλη ανθρώπινων πόρων και δυνάμεων.

  • Συντονισμός και υποστήριξη του Δικτύου και των Δήμων – μελών του στις επισκέψεις, διαπραγματεύσεις, κλπ,  με Ευρωπαϊκούς θεσμούς, Οργανισμούς και Ενώσεις.

Περιγραφή

Η επιτυχία των επισκέψεων, των διαπραγματεύσεων, κλπ, με τα Ευρωπαϊκά Όργανα στις Βρυξέλλες εξαρτάται πάντα από τη σωστή προετοιμασία.

Η πολύτιμη εμπειρία του Συμβούλου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των επισκέψεων, κλπ, στις Βρυξέλλες, που προγραμματίζουν  τα στελέχη του Δικτύου, οι Δήμαρχοι, καθώς και τα στελέχη των Δήμων – μελών του Δικτύου, θα συμβάλει αποτελεσματικά στην επιτυχία κάθε αποστολής και στους διαπραγματευτικούς της στόχους.

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η πίεση του χρόνου κατά τη διάρκεια των αποστολών στις Βρυξέλλες, απαιτεί σωστή διαχείριση και άμεση ανταπόκριση για την επιτυχία τους.

  • Τακτική ενημέρωση και προβολή των δράσεων του Δικτύου και των Δήμων – μελών του στους Έλληνες Ευρωβουλευτές, στο ιδιαίτερο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου και σε Στελέχη της Επιτροπής των Περιφερειών.

Περιγραφή

Η επικοινωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πρέπει να είναι αμφίδρομη. Η ενημέρωση του Δικτύου και των Δήμων – μελών του για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και τους τρόπους χρηματοδότησης των σχεδίων τους είναι η μια πλευρά.

Η άλλη πλευρά και εξίσου σημαντική είναι η ενημέρωση και προβολή  των προβλημάτων, που θέλει να αναδείξει το Δίκτυο και ο κάθε Δήμος – μέλος ξεχωριστά.

Η επικοινωνιακή πολιτική του Δικτύου και των Δήμων – μελών του είναι πολύ σημαντική και χρήσιμο εργαλείο για την παρουσίαση των προβλημάτων που επιθυμούν να αναδείξουν.

Βασική αρμοδιότητα του Συμβούλου Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δικτύου είναι να μεταφέρει τα προβλήματα, σε όλους τους ευρωπαϊκούς φορείς και όργανα, κυρίως όμως στην Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε, σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, στον Έλληνα Επίτροπο και σε Στελέχη της Ένωσης των Περιφερειών.

Σε όλους τους παραπάνω, θα μεταφέρει δια ζώσης και εξ ονόματος του Δικτύου ή και των Δήμων – μελών του, τοπικά θέματα και προβλήματα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συνεχής επικοινωνία των καθημερινών και πολύπλοκων προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενεργοποιεί αντανακλαστικά και μηχανισμούς αντίδρασης, που φέρνουν στη συνέχεια, μόνιμες και άμεσες λύσεις σε εθνικό επίπεδο.

  • Συνεργασία με στελέχη, της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (Μ.Ε.Α.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, για την προβολή των δράσεων του Δικτύου και των Δήμων –  μελών του.

Περιγραφή

Το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας στις Βρυξέλλες είναι υπεύθυνο για την επικοινωνιακή πολιτική της Ελληνικής Πρεσβείας, καθώς και των Μόνιμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Αποτελεί τον πρωταρχικό σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, καθώς και των διαμορφωτών γνώμης του ευρύτερου κοινού, ενώ παρέχει πληροφορίες για θέματα πολιτικής και πολιτιστικής σημασίας, όπως και για ζητήματα πολιτικής που αφορούν την Ελλάδα.

Ο Σύμβουλος του Δικτύου στις Βρυξέλλες μπορεί να υποστηρίξει διάφορα θέματα, όπως αυτοδιοικητικού, τουριστικού, πολιτιστικού, κλπ ενδιαφέροντος.

Η καρδιά της Ευρώπης προσφέρεται για συμμετοχή σε αυτοδιοικητικές συναντήσεις,  συνέδρια, κλπ, διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ενώ δεν είναι λίγα τα παραδείγματα συμπράξεων ελληνικών ΟΤΑ σε πολιτιστικά δρώμενα του εξωτερικού και του απόδημου ελληνισμού, καθώς και άλλες δράσεις.

  • Τακτική παρουσίαση προγραμμάτων ενδιαφέροντος στο Δίκτυο και τους Δήμους –  μέλη.

Περιγραφή

Στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Ανάπτυξης του Δικτύου περιλαμβάνεται η τακτική παρουσίαση προγραμμάτων ενδιαφέροντος σε ευρύτερο επίπεδο, όπως συνέδρια, εκδηλώσεις, κλπ είτε για το Δίκτυο, είτε για κάθε Δήμο – μέλος, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο.

Ο Σύμβουλος θα μπορεί να παρίσταται με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη,  στην παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενδιαφέροντος, σε εκδηλώσεις εντός της Ελληνικής επικράτειας όταν το προϋποθέτει ο σχεδιασμός και η στρατηγική του Δικτύου ή κάποιου Δήμου – μέλους του.

  1. Παρουσίαση του Συμβούλου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Ανάπτυξης του Δικτύου

Ο Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Ανάπτυξης του Δικτύου κ. Ανδρέας Μηλιώνης, ζει μόνιμα στις Βρυξέλλες.

Δραστηριοποιείται στον τομέα της επικοινωνίας περισσότερα από 20 χρόνια και έχει μια πετυχημένη εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών.

Είναι απόφοιτος δύο Πανεπιστημιακών Σχολών.

α) Τμήμα Οργάνωσης  και Διοίκησης, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

β) Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων και Πολιτισμού, Παντείου Πανεπιστημίου.

Εκτός της μητρικής ελληνικής γλώσσας, ομιλεί άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά και πολύ καλά Ισπανικά.

Με τα Ευρωπαϊκά όργανα έχει μόνιμη συνεργασία σε επίπεδο επικοινωνίας και τηλεοπτικής παραγωγής.

Με το Ευρωκοινοβούλιο έχει στενή επαγγελματική σχέση, με ειδικό μνημόνιο συνεργασίας.

Είναι διαπιστευμένος σε όλους τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και το ΝΑΤΟ. Είναι συνεργάτης της ΕΡΤ και του ΡΙΚ της Κύπρου, με συνεχείς καλύψεις των Συνόδων Κορυφής. Έχει διαρκή, καθημερινή σχέση με τις ευρωπαϊκές ειδήσεις και εξελίξεις σε κάθε πεδίο πολιτικής.

Οι σπουδές του στην Οικονομία και Επικοινωνία, σε συνδυασμό με την επαγγελματική του θέση στις Βρυξέλλες, τον καθιστούν σημαντικό παράγοντα στον σχεδιασμό, υποστήριξη και οργάνωση δράσεων εξωστρέφειας του Δικτύου και των Δήμων – μελών του, με Ευρωπαϊκούς θεσμούς, Οργανισμούς και Ενώσεις.

Με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Δικτύου, μπορεί να εκπροσωπήσει και να διεκδικήσει πληροφορίες για το Δίκτυο και για τους Δήμους – μέλη του.

Copyright © lakesnetwork.org