Σύσταση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, “ΣΑΤΑ ΑμΚΕ”, από το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και τον Δήμο Αργιθέας

  1. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες”, η οποία νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ αυτής, κ. Γεώργιο Καπεντζώνη, και
  2. Ο Δήμος Αργιθέας, ο οποίος εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχο, κ. Ανδρέα Στεργίου,

Συμφώνησαν στη σύσταση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με την επωνυμία “Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης” με τον διακριτικό τίτλο “ΣΑΤΑ ΑμΚΕ”.

Σκοπός της εταιρείας είναι η οργάνωση και λειτουργία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εγκεκριμένου από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2939/2001 όπως ισχύει.

(…..)

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, κ. Γεώργιος Καπεντζώνης

Ο Δήμαρχος Αργιθέας, κ. Ανδρέας Στεργίου

Copyright © lakesnetwork.org