Συνέντευξη του κ. Ανδρέα Στεργίου, Δημάρχου Αργιθέας, για το 1ο έργο στην Ελλάδα “Προσαρμογή στην Νέα Πραγματικότητα-Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή”, συλλογής και επαναχρησιμοποίησης φερτών υλών από φυσικές καταστροφές. Πράσινο Ταμείο-ΥΠΕΝ.

#disasterMaterials4development

Copyright © lakesnetwork.org