Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του δικτύου λιμνών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΜΝΩΝ

Η 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το έτος 2020 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 και ώρα 19:30, μέσω τηλεδιάσκεψης. Το βασικό θέμα της Συνεδρίασης θα είναι ο αντίκτυπος της εξάπλωσης του κορωνοϊού στους Δήμους-μέλη μας καθώς και στην πορεία των δράσεων του Δικτύου. Επίσης θα συζητηθεί και η ψήφιση του Περιβαλλοντικού Νομοσχεδίου και κατά πόσον επηρεάζει τους στόχους και τα καθήκοντα του Δικτύου. Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση για τον αντίκτυπο της εξάπλωσης του κορωνοϊού στους Δήμους μέλη μας.
  2. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.
  3. Ενημέρωση για θέματα του νέου περιβαλλοντικού Νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». ΦΕΚ 92 Α/2020, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Δικτύου.
  4. Ενημέρωση για την πορεία των δράσεων του Δικτύου μετά τις εξελίξεις από την πανδημία του κορωνοϊού.
  5. Ενημέρωση για την απόκτηση Διαχειριστικής και Τεχνικής Επάρκειας μέσω του ISO -9001-2015 και την παροχή σχετικών υπηρεσιών στους Δήμους – μέλη του Δικτύου.
  6. Συζήτηση για άλλα θέματα.
Copyright © lakesnetwork.org