Συνεδρίαση 3ου Διοικητικού Συμβουλίου 2020 του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

Πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου, η 3η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το έτος 2020.

Συζητήθηκαν:

  • Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν από τους Δήμους για την αντιμετώπισή του, καθώς και η λειτουργία τους για την εξυπηρέτηση των δημοτών.
  • Οι αλλαγές στον Νόμο 4412/2016, ο οποίος εισάγει νέα δεδομένα στη διαχείριση των Δημοσίων Συμβάσεων.
  • Το Εθνικό Σχέδιο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και η Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
  • Ο απολογισμός δραστηριοτήτων του Δικτύου έτους 2020 και ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων έτους 2021.
  • Η δυνατότητα σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων των Δήμων-μελών με το Δίκτυο.

Αποφασίστηκαν:

  • Η υποστήριξη των Δήμων – μελών για υλοποίηση  συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, μέσω της Διαχειριστικής και Τεχνικής Επάρκειας ISO 9001:2015, που απέκτησε το Δίκτυο.
  • Η υποστήριξη των Δήμων – μελών από το Δίκτυο, στο στάδιο προετοιμασίας κατάθεσης φακέλου στην Πρόσκληση ΑΤ11, «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
  • Η σύναψη σύμβασης με Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Ανάπτυξης Δικτύου, με έδρα τις Βρυξέλλες, για παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας του Δικτύου και των Δήμων –μελών, με Ευρωπαϊκούς θεσμούς, Οργανισμούς και Ενώσεις.
  • Η έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  • Η πραγματοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου στις 20 Φεβρουαρίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξαιτίας της πανδημίας.
Copyright © lakesnetwork.org