Skip to main content

Συνεδρίαση 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 2021 Δικτύου Πόλεων με Λίμνες δια περιφοράς

Στις 18 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο για το 2021 της Εταιρίας «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» δια περιφοράς, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, με θέμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις 2020».
 2. Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης των τακτικών Μελών του Δικτύου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ενημερώθηκαν όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Δικτύου, και συγκεκριμένα:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Γιώργος Καπεντζώνης, Πρόεδρος ΔΣ
 2. Παντελής Χειμωνίδης, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 3. Δημήτριος Σκορδόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΔΣ
 4. Ανδρέας Στεργίου, Ταμίας ΔΣ
 5. Ιωάννης Μπουλές, Εκπρόσωπος Διεκδίκησης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων
 6. Γεώργιος Κουτσάκης, Μέλος
 7. Βασίλειος Βλέτσας, Μέλος
 8. Δημήτριος Ζάκης, Αναπληρωματικό Μέλος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

 1. Ιωάννα Καλημέρη, Πρόεδρος
 2. Βασίλειος Παπαβασιλείου, Αντιπρόεδρος
 3. Βασίλειος Χριστόπουλος, Μέλος

1Ο ΘΕΜΑ: « Έγκριση υποβολής πρότασης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, με θέμα, Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις 2020»

Σχετικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ακολουθεί η εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, Συντονιστή του Δικτύου.

«Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθ. 7047/13.10.2020 απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 697/04-02-2020 απόφασης του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020».
 2. Το γεγονός ότι, το Πράσινο Ταμείο με την πρόσκληση του καλεί Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής, συμπράξεις των ανωτέρω φορέων μεταξύ τους, με υποχρεωτική την σύμπραξη, με επικεφαλής τους ανωτέρω φορείς, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά.).
 3. Το γεγονός ότι το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στην ανωτέρω αναφερόμενη πρόσκληση, προκειμένου να υποβάλλει σχετική πρόταση.
 4. Το γεγονός ότι το Δίκτυο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση που αφορά, στον σχεδιασμό, αξιολόγηση, και κοστολόγηση λύσης για τη διαχείριση φερτών υλικών και μπαζών που προκύπτουν από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στους Δήμους και παράλληλα τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λύσης αυτής.
 5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το «Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» (ΓΓΠΠ 7767/2019), οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για την συλλογή και μεταφορά των φερτών υλικών και μπαζών που δημιουργούνται στα όριά τους, μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και την ανάκτηση και διάθεση τους.
 6. Το γεγονός ότι στόχος της πρόταση μας είναι να βοηθήσει τους Δήμους – Μέλη του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες σε πρώτη φάση, να αντιμετωπίσουν την άμεση και πιεστική ανάγκη που προκύπτει μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, με τρόπο που ακολουθεί τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής κλιματικής νομοθεσίας.
 7. Ως φορείς της σύμπραξης προτείνονται:

α) Ο Δήμος Αργιθέας που έχει υποστεί τις συνέπειες των έντονων πλημμυρικών φαινομένων, όπως τελευταία του ΙΑΝΟΥ. Στον Δήμο  Αργιθέας μπορεί να εφαρμοστεί η πιλοτική εγκατάσταση, για την διαχείριση των φερτών υλών – μπαζών επειδή διαθέτει τον κατάλληλο χώρο για την εφαρμογή της δράσης και αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα από τις φερτές ύλες – μπάζα που έχουν παρασυρθεί από τις πλημμύρες.

β) Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ειδικότερα ο Καθηγητής κ. Ευθύμιος Λέκκας, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), προκειμένου να συμβάλλει στην μελέτη και σύνδεση της φυσικής καταστροφής του ΙΑΝΟΥ, με την κλιματική αλλαγή που συντελείται και οδηγεί σε ολοένα και συχνότερα πλημμυρικά φαινόμενα.

8. Το γεγονός ότι η πρόταση καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και ειδικότερα:

 • Το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (ΓΓΠΠ 7767/2019).
 • Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων των Δήμων (6511/2020), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “Δάρδανος”.
 • Την Οδηγία 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας».
 • Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα».
 • Τον «Κανονισμό για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)» COM(2020) 563 final 2020/0036.

9. Το γεγονός ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι η 31η Μαρτίου 2021, η διάρκεια του προγράμματος 12 μήνες, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης 50.000 ευρώ.

Εισηγούμαι:

 1. Την έγκριση υποβολής πρότασης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, με κωδικό πρόσκλησης ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020 και θέμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις 2020».
 2. Την έγκριση σύμπραξης, στο πλαίσιο της πρότασης, με τον Δήμο Αργιθέας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικότερα με τον Καθηγητή κ. Ευθύμιο Λέκκα, Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.
 3. Την έγκριση εξουσιοδότησης του Πρόεδρου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται, για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο δια περιφοράς,

ενέκρινε ομόφωνα

1.    Την έγκριση υποβολής πρότασης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, με κωδικό πρόσκλησης ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020 και θέμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις 2020».

2.    Την έγκριση σύμπραξης, στο πλαίσιο της πρότασης, με τον Δήμο Αργιθέας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικότερα με τον Καθηγητή κ. Ευθύμιο Λέκκα, Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

3.  Την έγκριση εξουσιοδότησης του Πρόεδρου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται, για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 1/2021

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών του Δικτύου »

Σχετικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ακολουθεί η εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, Συντονιστή του Δικτύου.

«Έχοντας υπόψη:

 1. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες την 20η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο.
 2. Το γεγονός ότι, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και της απαγόρευσης των μετακινήσεων, κάποιες διαδικασίες υλοποιούνται με αργούς ρυθμούς.
 3. Τη βούληση όλων για καλή προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης.

Εισηγούμαι

1. Την έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών του Δικτύου, για την 27η Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο, ώρα 11:00 π.μ.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο δια περιφοράς,

ενέκρινε ομόφωνα

      1. Την έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των          τακτικών μελών του Δικτύου, για την 27η Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο, ώρα 11:00 π.μ.»

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 2/2021