Skip to main content

Συμμετοχή Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και υποστήριξη Μελών του στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)». Υποστήριξη χρηματοδότησης.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες έχει αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια διαχείρισης έργων και παροχής υπηρεσιών για χρηματοδοτήσεις συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και αντίστοιχων υπηρεσιών για την υποστήριξη των Δήμων – μελών του. Παράλληλα διεύρυνε την επιστημονική συνεργασία του με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και άλλους επιστημονικούς φορείς, σε διάφορα πεδία που συνάδουν με τους σκοπούς του.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει συνεργασία υποστήριξης με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και ειδικότερα με τον Πρόεδρο του Τμήματος και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), Καθηγητή κ. Ευθύμιο Λέκκα.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες είναι σε θέση να υποστηρίξει τους Δήμους-Μέλη του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

Η πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση των Δήμων ως δυνητικών δικαιούχων για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές) αρμοδιότητας του Δικαιούχου, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

Περιλαμβάνει τόσο την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας, όσο και τον περαιτέρω έλεγχο και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση (κατηγορίες προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ).

 • Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγούν κατόπιν της σχετικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν και βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν κατά το ανωτέρω σημείο 2.
 • Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω, επισημαίνουμε το γεγονός ότι σύμφωνα με όρο της Πρόσκλησης οι «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης» είναι υποχρεωτικές ως υποέργο, επί ποινή αποκλεισμού.

Εφόσον κάποιος Δήμος-Μέλος επιθυμεί την υποστήριξη του Δικτύου, για την προετοιμασία του φακέλου αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο, θα υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας μαζί του, περιγράφοντας αναλυτικά τα αντικείμενα που θα αναλάβει ο κάθε φορέας, όπως συνοπτικά αναφέρονται στη συνέχεια.

Το Δίκτυο αναλαμβάνει τις εργασίες των απαιτούμενων ενεργειών υποβολής, όπως:

 1. Σύνταξη Αίτησης Χρηματοδότησης
 2. Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου
 3. Λίστα ελέγχου πληρότητας πρότασης
 4. Λίστα εξέτασης πληρότητας πρότασης
 5. Φύλλα αξιολόγησης
 6. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
 7. Κάθε άλλου σχετικού εγγράφου
 8. Εφόσον  η πρότασή σας ενταχθεί, το Δίκτυο θα αναλάβει την υποστήριξη προετοιμασίας της διαγωνιστικής διαδικασίας (τεύχη δημοπράτησης, λοιπών σχετικών εγγράφων και πινάκων), καθώς και την υποστήριξη αξιολόγησης ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

Ο Δήμος-Μέλος αναλαμβάνει, τον προσδιορισμό των κτιρίων που θέλετε να ελεγχθούν, καθώς και να θέσει υπόψη του Δικτύου συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τίτλους κτήσης κυριότητας, πιστοποιητικά μεταγραφής και πιστοποιητικά περί μη διεκδίκησης από το οικείο υποθηκοφυλακείο, κτηματολογικό φύλλο από Κτηματολογικό Γραφείο ή σύμβαση παραχώρησης νομής, κατοχής ή χρήσης, το πιστοποιητικό μεταγραφής του, την κυριότητα του παραχωρούντος και λοιπά στοιχεία σχετικά με τα ιδιοκτησιακά θέματα των κτιρίων αυτών.

Ο Δήμος σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφοδιάσει το Δίκτυο, με όλα τα αναγκαία στοιχεία  και πληροφορίες που έχει στη διάθεση του, προκειμένου το Δίκτυο να επεξεργαστεί τα απαραίτητα δεδομένα.

Όλα τα ζητούμενα από την Πρόσκληση ΑΤ11 θα παραδοθούν έτοιμα, για να τα υπογράψει η αρμόδια δημοτική υπηρεσία και να τα καταθέσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων, είναι η 31η Μαρτίου 2021.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία, οι Δήμοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Συντονιστή του Δικτύου, κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο στο τηλέφωνο 6970700900, καθώς και με τη Γραμματεία του Δικτύου, κ. Μαριάννα Καραχάλιου στα τηλέφωνα 26343-50028, 6970963990.