Λίμνη Πουρναρίου ΙΙ

Στον ποταμό Άραχθο κατασκευάστηκαν τα φράγματα του Πουρναρίου Ι, με ωφέλιμη χωρητικότητα 303 εκ. m3 , και κατάντη αυτού, το αναρρυθμιστικό φράγμα του Πουρναρίου ΙΙ, ωφέλιμης χωρητικότητας 4,1 εκ. m3. Με τα υδροηλεκτρικά αυτά έργα, εξασφαλίζεται η συνεχής ροή του νερού στην κοίτη και τις εκβολές του ποταμού Αράχθου, καθόλο το έτος, συμβάλλοντας έτσι σε μια ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των αρδευτικών δικτύων της περιοχής.

Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε.

Copyright © lakesnetwork.org