Συνέντευξη του κ. Ανδρέα Στεργίου, Δημάρχου Αργιθέας, για το 1ο έργο στην Ελλάδα “Προσαρμογή στην Νέα Πραγματικότητα-Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή”, συλλογής και επαναχρησιμοποίησης φερτών υλών από φυσικές καταστροφές. Πράσινο Ταμείο-ΥΠΕΝ.

Από τον Δήμο Αργιθέας, το πρώτο στην Ελλάδα έργο συλλογής, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης φερτών υλών από φυσικές καταστροφές-Με τη συμβολή του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ «έργο -πιλότος», με μέτρηση δεικτών υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της αποδοτικότητας των πόρων.

Copyright © lakesnetwork.org